https://bsdesprongh.nl/wp-content/themes/gymappstest Medezeggenschapsraad | De Sprongh

Medezeggenschapsraad

Aan alle scholen is een medezeggenschapsraad verbonden. Deze bestaat uit personeelsleden en ouders van de betrokken scholen . De medezeggenschapsraad heeft behalve een adviserende rol ook de bevoegdheid om al dan niet instemming te verlenen aan beleidsvoorstellen die betrekking hebben op de eigen school. De taken en bevoegdheden van de medezeggenschapsraad zijn vastgelegd in een medezeggenschapsreglement. De directeur van de school woont namens het bevoegd gezag de vergaderingen van de medezeggenschapsraad bij. Als u punten wil aanleveren voor de MR vergadering kunt u contact opnemen met een van de leden. Het regelement van de MR is hier te vinden.

mailadres:  mrdesprongh@gmail.com