Ouderraad

Het doel van de ouderraad is het bevorderen van de samenwerking tussen school en ouders. De ouderraad tracht dit te bereiken door als vertegenwoordiger van de ouders op te treden in overlegsituaties en samenwerkingsverbanden met schoolleiding en team van de school.

Deze samenwerking resulteert onder andere in de volgende activiteiten:

1.  Informatie ouderavonden, sport- en speldagen, viering Sinterklaas/Kerst/Pasen, schoolkamp en schoolverlatersdag groep 8, afscheidsavond, carnaval en de verjaardagen van leerkrachten;
2. het verlenen van hand- en spandiensten, organiseren van vervoer; 
3. de organisatie van de ophaaldienst oud papier en de kledinginzameling;  
4. regelmatig overleg met de directie.

Vergaderingen

Voor een goede afstemming met het dagelijks bestuur van de school en het schoolteam is er altijd 1 lid van het team aanwezig tijdens de vergaderingen van de Ouderraad. Voor schooljaar 2019-2020 is dit Myriam Gevers. De directeur zal indien nodig ook aanschuiven tijdens de vergaderingen. De Medezeggenschapsraad en de ouderraad zorgen altijd voor een goede uitwisseling van informatie onderling.

Alle ouders kunnen punten aandragen die tijdens de vergadering besproken moeten worden. Deze  punten kunnen worden doorgegeven aan een van de leden van de ouderraad of via or.desprongh@gmail.com

Data vergaderingen schooljaar 2019-2020:

Dinsdag 20 augustus

Woensdag 2 oktober

Donderdag 21 november

Maandag 13 januari

Dinsdag 10 maart

Woensdag 13 mei

Donderdag 25 juni

Ouderbijdrage

Scholen mogen ouders vragen aan bepaalde activiteiten mee te betalen: de zogenaamde ouderbijdrage. Deze vrijwillige ouderbijdrage is bedoeld voor activiteiten van de ouderraad zoals: sinterklaasfeest, kerstviering, carnavalsviering, sportdagen enz. Voor dit schooljaar is deze bijdrage vastgesteld op € 20,00 per kind. Voor kinderen die later instromen is een regeling getroffen. Er kan een extra bijdrage gevraagd worden i.v.m. duurdere activiteiten zoals schoolreisje en/of schoolkamp.

Ouderhulp bij activiteiten

Het organiseren van de diverse activiteiten voor de leerlingen kan niet gedaan worden zonder de hulp van ouders. Tijdens het schooljaar wordt er per activiteit per mail hulp gevraagd. Het kan gaan om het begeleiden van een groepje kinderen gedurende een activiteit maar ook het vervoeren van en naar een locatie kan behoren tot de hulpvraag.

Middels onderstaande downloads kunt u meer achtergrondinformatie vinden over de oudervereniging.

– Huishoudelijk regelement
– Statuten

De vereniging verzorgt ook de coördinatie rondom het inzamelen van oud papier en kleding.
Kledinginzameling: data nog niet bekend.
Oud papier wordt tweemaal per maand ingezameld. In dit formulier ziet u de exacte data en de indeling van de verantwoordelijke ouders. 
De afspraken omtrent de kledinginzameling en het oud papier vindt u hier

Samenstelling ouderraad 2019-2020

Leden van de Ouderraad worden voor 3 jaar gekozen. Mede door verhuizing en doordat leerlingen de school verlaten ontstaan regelmatig vacatures. Deze worden ruim voor de verkiezing bekend gemaakt zodat ouders zich kandidaat kunnen stellen.

Bestuur

Voorzitter : Femke van Hout 
Secretaris : Jannie Brinkman 
Penningmeester : Kim Boots

Leden 
Claudia van Creij
Conny van den Biggelaar
Daniëlle van Nuland
Jolanda van Hoof
Ilse Voets

Klassenouders

Elke groep heeft zijn eigen klassenouder. De klassenouder is de contactpersoon en een spreekbuis voor ouders/verzorgers met de groepsleerkracht en de directie. 

Schooljaar 2019-2020

– Groep 1-2: Claudia van Creij

– Groep 3-4-5: Ilse Voets

– Groep 6-7: Jolanda van Hoof

– Groep 8: Conny van den Biggelaar

Vragen en opmerkingen kunt u mailen naar: or.desprongh@gmail.com