Schooltijden en belangrijke data

Vakantierooster SKOSO 2020-2021

  • Herfstvakantie: 19 – 23 oktober 2020
  • Kerstvakantie: 21 december 2020 – 1 januari 2021
  • Voorjaarsvakantie: 15 – 19 februari 2021
  • 2e Paasdag: 5 april 2021
  • Koningsdag: 27 april 2021
  • Meivakantie: 3 – 14 mei 2021
  • 2e Pinksterdag: 24 mei 2021
  • Zomervakantie: 26 juli 2021 – 3 september 2021

Schooltijden,vakanties en belangrijke data

Schooltijden

Vanaf het schooljaar 2018-2019 zijn wij overgestapt naar het 5-gelijke dagen rooster voor alle leerlingen van groep 1 t/m 8. 
Met het 5 gelijke dagen model willen wij een doorgaande lijn in de schooldag creëren. Dat biedt duidelijkheid, rust en structuur voor de kinderen. Deze duidelijkheid bevordert het welbevinden van de kinderen en werkt stimulerend voor de ontwikkeling van de kinderen.

Schooltijden groepen 1 t/m 8:
Maandag t/m vrijdag: van 08.30 uur tot 14.15 uur
inclusief 30 minuten lunchpauze

De kinderen zijn elke ochtend vanaf 8.20u welkom op school. Zij mogen dan direct naar de klas waar ze kunnen beginnen met hun startwerkje. De leerkracht heeft zo de mogelijkheid om u als ouder of de leerling zelf nog even te spreken. Het zorgt voor een rustigere opstart van de dag. De bel gaat om 8.27 uur, de kinderen moeten dan uiterlijk op school zijn. 

VAKANTIES 2019-2020:

Herfstvakantie 14 oktober 2019 18 oktober 2019

Kerstvakantie 23 december 2019 03 januari 2020

Voorjaarsvakantie 24 februari 2020 28 februari 2020

Tweede Paasdag 13 april 2020 13 april 2020

Meivakantie 20 april 2020 01 mei 2020

Bevrijdingsdag 05 mei 2020 05 mei 2020

Hemelvaart 21 mei 2020 22 mei 2020

2e Pinksterdag 01 juni 2020 01 juni 2020

Zomervakantie 13 juli 2020 21 augustus 2020

Laatste schooldag: vrijdag 10 juli:  vanaf 12.00 uur vrij

Belangrijke data schooljaar 2019-2020

Informatieavonden
We willen u graag informeren over het reilen en zeilen in de groep van uw kind.

Deze informatieavonden vinden plaats op dinsdag 3 september en woensdag 4 september.

• Informatieavond voor ouders van kinderen die dit schooljaar instromen en ouders groep 1-2:  dinsdag 3 september van 20.00 uur tot 21.00 uur
• Informatieavond voor ouders van groep 6-7-8: woensdag 4 september van 19.00 uur tot 20.00 uur
• Informatieavond voor ouders van groep 3-4-5: woensdag 4 september van 20.15 uur tot 21.15 uur

Oudergesprekken
We voeren bij de groepen 3 t/m 8 de oudergesprekken met ouders en kind samen. Wanneer u als ouder nog een apart gesprek wil dan kunt u dit gedurende het jaar altijd met de leerkracht plannen. 
24 en 29 oktober: Gesprekken rondom sociaal emotionele ontwikkeling
13 en 18 februari: Rapportgesprekken
25 en 30 juni: Rapportgesprekken

Studiedagen en verlof

Studiedagen 2019-2020
Naast de vakantiedagen zijn er in het schooljaar 2019-2020 ook enkele studiedagen gepland.
Op de volgende studiedagen hoeft uw kind niet naar school:
10 september 2019 Studiedag (hele dag)
7 oktober 2019 Skosodag (hele dag)
6 december 2019 Studiedag (hele dag, dag na pakjesavond)
12 februari 2020 Studiemiddag (kinderen voor de middag naar school)
4 mei 2020 Studiedag (bevrijdingsdag is in 2020 een verplichte vrije dag, met deze studiedag sluit
dit op meivakantie aan)
17 juni 2020 Studiemiddag (kinderen voor de middag naar school)
Mogelijk wordt er in april 2020 nog een studiedag ingepland, dit is nog niet bekend. We zullen dit tijdig
aan u doorgeven.

Verlofregeling
De gemeente heeft in overleg met de schoolbesturen en de directies van de basisscholen regeling voor schoolverzuim opgesteld. Hierin is aangegeven wanneer wel en wanneer geen verlof verleend mag worden.De verlofregeling vindt u in de schoolgids, op de achterzijde van het verlofformulier en op de website.
Indien u meent een geldige reden te hebben voor extra verlof, dient u dit verlof aan te vragen bij de directeur van de school.
Voor verlof van meer dan 10 dagen dient u uw verzoek te richten aan de leerplichtambtenaar van de gemeente. 
Indien u zonder toestemming uw kind(eren) van school houdt is de directeur VERPLICHT dit te melden bij de leerplichtambtenaar. Deze kan proces-verbaal opmaken waarna de kantonrechter u kan veroordelen. De eventueel opgelegde boetes kunnen erg hoog zijn. U wordt daarom dringend aangeraden om de bepalingen van de regeling in acht te nemen.

Klik hier voor het formulier Verlofaanvraag invulbaar